top

บริษัทของเรามีบริการให้คำปรึกษาผ่านทางอีเมล
กรุณากรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

 ประเภทบริการ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
ให้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัยวิทยาการก่อนหน้านี้
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี
ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ข้อคิดอื่นๆเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและความต้องการต่างๆ
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ที่อยู่อีเมล
ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
หัวข้อที่สอบถาม การยื่นคำขอ
ภายในประเทศ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
เครื่องหมายการค้า
งานวิจัย
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
การสืบค้น/
ความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ
สิทธิบัตร
การออกแบบ
เครื่องหมายการค้า
อื่นๆ
การฟ้องร้องคดี
อื่นๆ
  หัวข้อที่สอบถาม
ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ CHIFUE ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: มื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งท่านได้ให้ไว้เป็นพิเศษแก่เรา ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บรวบรวม อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมเหตุสมผล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
CHIFUE ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ในขอบเขตที่จำกัดตามความจำเป็น เว้นแต่มีการกำหนดไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับ
(1) ให้บริการที่ลูกความได้ยื่นขอไว้
(2) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ สาขาทางเทคนิค และธุรกิจที่ลูกความสนใจ
(3) บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
เว้นแต่ในบางสถานการณ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทของเราจะไม่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องก่อน

การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้: CHIFUE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทำการปรับปรุง

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า CHIFUE
ทนายความ : ซาโทรุ มิยาซากิ