top

จิฟูเอะจะประสานงานและช่วยสนับสนุนผลงานจากความคิดของท่าน
ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการคดีในศาลชั้นสูงสุด
(คดีอุทธรณ์ที่ 108/1999)